top of page

English below / Tiếng Việt dưới đây

Línea rápida de ayuda

¿Tiene problemas de renta para su negocio, posible desalojo o necesita ayuda para entender su contrato de renta comercial?

¡Estamos aquí para ayudar!

Latino Business Foundation Silicon Valley en colaboración con Start Small Think Big y la Ciudad de San José, le ofrecemos apoyo y orientación sobre cualquier problema que tenga relacionado con el alquiler comercial y los contratos de alquiler.

¡Llame a nuestra línea rápida de ayuda para obtener más información!
(888) 664 - 0882

nuevologo-latino-azul-horizontal.png
LOGO START SMOL SIN FONDO.png
637078722374930000.png

Rapid Response Hotline

Do you have rental problems on your commercial property, possible eviction, or need help understanding your rental agreement?

We are here to help!

Latino Business Foundation Silicon Valley in collaboration with Start Small Think Big and the City of San Jose, we offer you support and guidance on any problems you have related to commercial rent and rental contracts.

Call our Rapid Response Hotline for more information!
(888) 664 - 0882

nuevologo-latino-azul-horizontal.png
LOGO START SMOL SIN FONDO.png
637078722374930000.png

Đường dây nóng phản hồi nhanh

Bạn có gặp vấn đề về thuê nhà đối với tài sản thương mại của mình, có thể bị trục xuất hoặc cần trợ giúp để hiểu hợp đồng cho thuê của bạn không?

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ!

Latino Business Foundation Silicon Valley phối hợp với Start Small Think Big and the City of San Jose, chúng tôi cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và hướng dẫn về bất kỳ vấn đề nào bạn gặp phải liên quan đến hợp đồng thuê và cho thuê thương mại.

Hãy gọi cho Đường dây nóng phản hồi nhanh của chúng tôi để biết thêm thông tin!
(888) 664 - 0882

nuevologo-latino-azul-horizontal.png
LOGO START SMOL SIN FONDO.png
637078722374930000.png
bottom of page